Program Chair


Fei Chen

Dr. Fei Chen

Researcher, Istituto Italiano di Tecnologia, ItalyProgram Co-chairs


Xin Wang

Dr. Xin Wang

Researcher,                               

Shenzhen Academy of

Aerospace Technology

China


Zhibin Li

Dr. Zhibin Li

Lecturer, 

University of Edinburgh

UK


Chenguang Yang

Dr. Chenguang Yang

Senior Lecturer, 

Swansea University 

UK

Yan Wu

Dr. Yan Wu

Scientist,                               

A*STAR Institute for 

Infocomm Research

Singapore
Steering Committee


Toshio Fukuda

Toshio Fukuda

BIT and Nagoya

University

Bruno Siciliano

Bruno Siciliano

University of Naples

Federico  II

Darwin Caldwell

Darwin Caldwell

Italian Insititute of

Technology
Program Committee


 First name  Last name Organization
 Fei Chen Istituto Italiano di Tecnologia 
 Yan Wu A*STAR Institute for Infocomm Research 
 Katrin Lohan Heriot-Watt University 
 Wouter Wolfslag The University of Edinburgh 
 Quentin Rouxel ADVR, IPAB, University of Edinburgh 
 Raffaella Carloni University of Groningen 
 Paolo Robuffo Giordano CNRS 
 Frank Broz Heriot-Watt University 
 Zhibin Li The University of Edinburgh 
 Chengxu Zhou Italian Institute of Technology 
 Chenguang Yang Swansea University 
 Giorgio Grioli Università di Pisa 
 Shufeng Tang
Associate Editors


Filippo Aleotti, Caixia Cai , Siqi Cai, Duncan Carter-Davies, Bo-Hsun Chen, Junshen Chen, Yichen Cheng, Jia Deng, Hu Dong, Hewei Gao, Jiange Gao, Wenchao Gao, Kensuke Harada, Martial Hebert, Liang Hu, Bidan Huang, Guowei Huang, Hsiu-Chen Huang, Zhifeng Huang, Zhifeng Huang, Oqua Ika Oqua, Long Jin, Kurosu Jun, Krishnanand Kaipa, Aizhen Li, Jian Li, Jinbo Li, Xingdong Li, Yanan Li, Zhibin Li, Zhijun Li, Yaxin Liu, Zhiguo Lu, He Luan, Liheng Mao, Xiwen Meng, Andrzej Milecki, Lin Patrick, Luka Peternel, Shiyin Qiu, Qinyuan Ren, Jacob Rosen, Xiaowei Shao, Gerwin Smit, Raquel Urtasun, Li Wang, Shuaishuai Wang, Zhiying Wang, Robert Hale Wortham, Jian Wu, Jingyuan Wu, Yuwen Xuan, Holly Yanco, Suya You, Yangwei You, Fusheng Zha, Yue Zhai, Bo Zhan, Xuexi Zhang, Yanqiang Zhang, Huijing Zhao